Umowa z konferansjerem na wesele – umowa o świadczeniu usług muzycznych

Umowa z konferansjerem na wesele – umowa o świadczeniu usług muzycznych

Zbliża się Wasz wielki dzień – ślub i wesele. Wszystko już dopięte na ostatni guzik, ale zaraz, zaraz… Czy podpisaliście umowę z DJ na wesele? Określenie rodzaju umowy z konferansjerem to w tych czasach super zabezpieczenie, które pozwala na dokładne określenie Waszych wymagań. Jak skonstruować taką umowę i co powinna zawierać? Dowiesz się poniżej! 

Umowa o świadczeniu usług muzycznych – co to właściwie jest i co powinna zawierać taka umowa?

Umowa o świadczeniu usług muzycznych to nic innego jak umowa o dzieło, którą zawierasz z osobą lub grupą osób, które zadbają o wymarzoną przez Was oprawę muzyczną. Jako jedna z podstawowych części składowych wesela, muzyka oraz zabawy takie jak oczepiny powinny być dokładnie zaplanowane. Wzorową organizację takich wydarzeń w Warszawie i okolicach można podpatrzeć na stronie LINK.  W realizacji Waszej wizji pomoże umowa zawarta z DJ-em, zespołem muzycznym lub konferansjerem, która będzie, zależnie od Waszej woli, mniej lub bardziej dokładnie określała Wasze wymagania i oczekiwania względem oprawy muzycznej. 

Najbardziej istotne rzeczy, które powinny się znaleźć w umowie, aby miała ona moc prawną to przede wszystkim: 

 • oznaczenie stron umowy- najczęściej Zleceniodawca, czyli Wy oraz Wykonawca- zespół, DJ lub konferansjer, który będzie oprawę muzyczną zapewniał
 • oznaczenie daty i miejsca podpisania umowy
 • określenie rodzaju umowy
 • czas, w jakim umowa będzie obowiązywała
 • oświadczenia oraz zakres obowiązków obu stron 
 • określenie sposobu rozwiązania umowy, zarówno w przypadku rozwiązania jej przez Zleceniodawcę jak i Wykonawcę oraz umowne kary w razie bezpodstawnego zerwania umowy
 • odpowiedzialność obu stron 
 • uzupełnianie treści umowy o przepisy prawne

W polskim prawie jest pełna dowolność konstruowania umów cywilno- prawnych, jeśli nie łamią one przepisów prawnych. Najlepiej, żeby umowa z DJ na wesele była spisana w formie pisemnej. 

Umowa z DJ lub konferansjerem na wesele – jak to powinno wyglądać? 

Podstawowe składowe takiej umowy zostały wymienione wyżej, jednak istnieje kilka szczegółów, które mogą ułatwić współpracę oraz porządnie Was zabezpieczyć. 

 1. Dokładne zapisanie terminu podpisania umowy pozwala na rozstrzygnięcie, która strona ma rację

 w przypadku sytuacji spornych.

 1. Przy ustalaniu stron umowy należy podać wszystkie dane, tj. imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, PESEL, adres podmiotu i nr dowodu osobistego
 1. W części określającej oświadczenia stron i czas obowiązywania umowy należy być bardzo dokładnym, ponieważ to właśnie tu powinniście dokładnie opisać ustalenia z wykonawcą, np. 

Przedmiot umowy składa się z: 

oświetlenia i nagłośnienia muzycznego w kwocie XXX PLN

wytwornicy dymu ciężkiego w kwocie XXX PLN

prowadzenie zabaw oczepinowych w kwocie XXX PLN

poprawiny w kwocie XXX PLN

Dodatkowo należy podać całkowite wynagrodzenie Wykonawcy oraz sposób jego zapłaty w zależności od tego co ustalicie wspólnie z konferansjerem, np. Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalają wynagrodzenie w kwocie X złotych. Wynagrodzenie płatne jest przelewem na numer konta bankowego XXXXXXXXX, w ciągu 7 dni od daty imprezy.

 1. W umowie o świadczeniu usług muzycznych można zawrzeć klauzulę zabezpieczającą obie strony bez konieczności ponoszenia wydatków na zadatek. Mianowicie to wprowadzenie kar umownych dla obu stron za zerwanie lub naruszenie umowy. 
 1. Ważnym jest, aby po ustaleniu wszelkich szczegółów na końcu umowy umieścić dopisek:  W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 
 1. Na końcu umieszczamy też wszelkie informacje dotyczące możliwości wprowadzania zmian zapisu umowy z Djem na wesele, na przykład: 

Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod groźbą unieważnienia umowy. 

Wszystkie spory dotyczące wyżej zawartej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących kopiach, po jednej dla każdej ze stron.  

Kiedy umowa z konferansjerem jest nieważna? 

Są pewne wypadki, w których umowa którą zawrzecie może być nieważna. Przede wszystkim jest to sytuacja, w której zapisy umowy lub jej postanowienia omijają przepisy prawne lub, co gorsza, są z nimi niezgodne. Powszechnie uznaje się, że wówczas, zależnie od przypadku, nieważna jest cała umowa, bądź tylko jej część- w tym wypadku reszta umowy nadal pozostaje w mocy. 

Tags: No tags

Leave A Comment

Your email address will not be published.